Themelohet organizata Mandala

Sot, në Ditën Ndërkombëtare të Personave me Aftësi të Kufizuara, një nga tre grupet e të rinjve, përfitues të projektit ” 3 ide” themelojnë organizatën Mandala.
Misioni i organizatës Mandala, si ndërmarrje sociale qëndron për përmirësimin e mirëqenies psiko-sociale të personave me aftësi të kufizuar mentale, fizike dhe shqisore drejt Integrimin në shoqëri përmes ofrimit të mbështetjes dhe shërbim
eve profesionale në komunitet.
Anëtarët e organizatës Mandala, janë përfitues nga aktivitetet e trajnimit dhe mentorimit të Fondacionit Kosovar për Ndërmarrësi Sociale përmes projektit “ 3 ide” i cili realizohet në kuadër të programit #GrassRootsActionSupport që implementohet nga #IKS, #Lens dhe #FES, financuar nga Bashkimi Evropian dhe menaxhohet nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë.

 

Rrjeti Kosovar për Ndërmarrësi Sociale

  • Rritja e Bashkëpunimit Ndër-sektorial Qeveritarë dhe Jo-qeveritar;

  • Themelimi i Qendrës Nacionale të Burimeve për Ndërmarrje Sociale;

  • Zhvillimi i Platformës për Rrjetin e Ndërmarrjeve Sociale;

  • Rritja e pjesëmarrjes së grupeve të cenueshme në punësim, vetë-punësim dhe trajnim profesional;

Kundër varfërisë, papunësisë dhe integrimin në tregun e punës të grupeve të cenueshme. Eja. Angazhohu!

Lajme

Korniza ligjore për ndërmarrjet sociale në Kosovë

 

Translate »